Onze algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden gedeponeerd bij de kamer van koophandel West-Brabant onder nummer 3831 m.i.v. 22 juli 1998.

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij alle aanbiedingen en op (elk onderdeel) van alle overeenkomsten en geheel of gedeeltelijke strekkingen tot leveringen, tenzij verkoper en koper uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Een algemene verwijzing door de koper naar zijn voorwaarden wordt door ons niet aanvaard en doet aan de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden niets af.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen, als ook gegevens in prijscouranten en folders, zijn vrijblijvend, tenzij de verkoper zulks in zijn offerte aan de koper uitdrukkelijk anders heeft vermeld.

Artikel 3 Overeenkomsten

Verkoopovereenkomsten komen uitsluitend tot stand door een schriftelijke orderbevestiging door de verkoper dan wel doordat verkoper geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de koper; in geval van een verzoek tot levering in verschillende gedeelten wordt de overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gebracht, indien de eertse gedeeltelijke cq. deellevering plaatsvindt.

Artikel 4 Prijzen

Indien na de datum van een offerte of bevestiging van een order de prijzen van materialen en grondstoffen, dan wel lonen, salarissen, sociale– of overheidslasten, vrachten, wisselkoersen, assurantie-premies, in- en uitvoerrechten of andere kostenbepalende factoren in binnen- en buitenland worden gewijzigd, of die wijzigingen eerst dan ter kennis van de verkoper komen, is de verkoper bevoegd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen met inachtneming van de eventuele terzake bestaande wettelijke voorschriften.

Artikel 5 De levering

Lid 1 Tasco streeft naar een levertermijn van maximaal 5 (vijf) werkdagen indien de bestelde goederen op voorraad zijn. Hieraan zijn echter geen rechten te ontlenen; het kan zijn dat deze levertermijn door onvoorziene omstadigheden niet haalbaar is.

Lid 2 Indien een bepaalde levertijd is overeengekomen verbindt de verkoper zich deze levertijd te realiseren zoveel als redelijkerwijs in zijn vermogen ligt. Verkoper verleent te dien aanzien evenwel geen garantie. Overschrijding van de levertijd zal – ongeacht de oorzaak daarvan – de koper nimmer recht geven op schadevergoeding noch op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Lid 3 De verzending van de goederen geschiedt steeds, dus ook indien francolevering is overeengekomen, voor rekening en risico van de koper, zelfs dan, wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen enz. de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender d.w.z. de verkoper zijn of dit uit andere hoofde op de vrachtbrief is vermeld; de koper vrijwaart de verkoper van alle aanspraken van de vervoerder.

Lid 4 Indien de leverancier van welke de verkoper de aan koper te leveren goederen betrekt door welke oorzaak dan ook geheel of ten dele in gebreke blijft met leveren cq. niet goed of onvoldoende levert, dan geldt dit ten aanzien van de koper in zijn relatie met de verkoper als overmacht en is de verkoper bij niet cq. onvoldoende, cq. niet tijdige, cq. verkeerde levering aan koper niet jegens de koper aansprakelijk voor schade daaruit ontstaan. Ingeval van staking, brand, vergaan van goederen tijdens transport, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij de verscheping of het transport, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transport, uitvoer- of invoerbelemmeringen, en alle overige omstandigheden, die nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, zal de verkoper te zijner keuze gerechtigd zijn hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de koop, voorzover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren.

Lid 5 Indien de koper hem daartoe schriftelijk aanmaant, is de verkoper gehouden zich binnen 8 dagen ten aanzien van zijn keuze te verklaren. Indien de belemmering niet langer dan één maand duurt, is de verkoper niet bevoogd te annuleren. De verkoper zal nimmer aansprakelijk zijn voor het geheel of gedeeltelijk uitblijven van enige levering voorzover hij deze niet na aanmaning als hierboven bedoeld uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegezegd.

Lid 6 Indien de emballage na overleg tussen verkoper en koper bepaald in rekening wordt gebracht dient deze tegelijk met de betaling van de hoofdsom als bedoeld in artikel 8 voldaan te worden. Restitutie van hetgeen krachtens dit artikel aan emballage is betaald vindt alleen plaats bij franco en ongeschonden inlevering op het terrein van verkoper binnen 3 maanden na de dag van levering. De beoordeling van de vraag of de emballage ongeschondenis teruggeleverd, ligt uitsluitend bij de verkoper.

Lid 7 De wijze van emballage wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de koper aan de verkoper zijn gegeven, door de verkoper als goed huisvader bepaald, zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt en zonder dat hij verplicht is de emballage terug te nemen.

Arikel 6 Recalmes

Reclames betreffende het geleverde moeten uiterlijk binnen 8 dagen na faktuur-datum schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht. Ieder recht op reclame vervalt wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn. Reclames geven de koper geen recht om zijn betalingen op te schorten of zich op compensatie te beroepen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke levering beschouwd. Retourzendingen moeten franco geschieden en worden slechts na voorafgaand overleg geaccepteerd.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

De verkoper is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waaronder begrepen bedrijfsschade, schade aan goederen of personen ontstaan door de geleverde goederen of door verstrekte adviezen of toelichtingen dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde goederen of onjuiste samenstelling van de geleverde goederen alles in de ruimste zin des woords. Onverminderd het vorenstaande is een eventuele verplichting van verkoper tot schadevergoeding uit welken hoofde dan ook, te allen tijde beperkt tot ten hoogste de faktuurwaarde van de geleverde goederen.

Artikel 8 Betaling

Lid 1 Voorzover niet schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na de op de faktuur vermelde leveringsdatum zonder korting of compensatie. De termijn van 30 dagen kan met 8 zichtdagen worden verlengd.

Lid 2 Ingeval van te late betaling is de koper een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke regeling over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag tot aan de dag van de voldoening van het verschuldigde bedrag. Alle kosten, ook de kosten van rechtskundige bijstand veroorzaakt door of samenhangend met te late betaling komt voor rekening van de koper.

Lid 3 Ingeval van te late betaling is de verkoper gerechtigd de aflevering van andere goederen op te schorten cq. iedere met de koper gesloten overeenkomst dan wel gedeelten daarvan zonder sommatie of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van de koper volledige schadevergoeding te vorderen.

Lid 4 Indien verkoper vóór of tijdens de uitvoering van een overeenkomst vermoedt of aanwijzingen ontvangt dat de koper in verminderde mate kredietwaardig mocht zijn, is verkoper gerechtigd niet te leveren of niet verder te leveren. De verkoper behoudt zich bovendien het recht voor (ook indien de koop op andere kondities is afgesloten) de goederen onders rembours te verzenden of vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

Lid 1 Alle door verkoper geleverde goederen blijven tot op het moment van volledige betaling van al de vorderingen, met inbegrip van rente en kosten – en ingeval in rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van vereffening van het eventueel ten laste van de koper komende saldo – zijn eigendom.

Lid 2 De koper is vóór bedoelde volledige betaling cq. vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen dan overeenkomstig uitoefening van zijn bedrijf of de normale bestemming van de goederen. Bij overtreding hiervan wordt, welke de betalingskondities ook zijn, de koopprijs terstond en ten volle opeisbaar.
Voorts heeft verkoper het recht in dat geval alle goederen zonder enige machtiging van de koper of van de rechter zelf terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden.
Koper moet beletten dat goederen van verkoper door beslaglegging worden getroffen. Mocht dit desalniettemin geschieden dan dient de koper de verkoper onverwijld op de hoogte te stellen.

Lid 3 Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde is de verkoper immer bevoegd (na sommatie op een termijn van tenminste 7 dagen) zonder de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist van koper volledige schadevergoeding te vorderen, indien koper enige op hem rustende verplichting uit enige overeenkomst met verkoper niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt. Hiervan is ook sprake, indien koper in staat van faillissement wordt verklaard cq. zijn faillissement is aangevraagd, dan wel zelve surséance van betaling of zijn faillissement aanvraagt, of besluit tot of overgaat tot (gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, alsmede indien ten laste van de koper enig executoriaal beslag wordt gelegd, wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper het recht, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist, te zijner keuze: – de uitvoering van enige, meerdere of alle verplichtingen zijnerzijds t.o.v. de koper, uit welken hoofde dan ook op te schorten, dan wel – ook al was anders overeengekomen voor iedere uitvoering zijnerzijds van enige verplichting contante betaling te vorderen, dan wel – de overeenkomst(en) geheel of ten dele te ontbinden cq. ontbonden te verklaren, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding, garantie of anderzijds gehouden is en onverminderd elk hem verder toekomend recht of zijn recht op volledige schadevergoeding.

Lid 4 Alle te maken kosten, ook de kosten van rechterlijke bijstand, veroorzaakt door of samenhangend met wanprestaties van de koper, komen te zijnen laste.

Artikel 10 Geschillen

Alle geschillen, die mochten onstaan naar aanleding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de verkoper, tenzij koper en verkoper overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage, volgens het reglement de conciliation et d’arbitrage van de internationale kamer van koophandel door één of meer arbiters, benoemd overeenkomstig dit reglement.

Artikel 11 Verkopen via internet platformen

Onze producten mogen niet via Bol.com of andere internet platformen verkocht worden zonder de schriftelijke toestemming van Tasco.